Danny


Danny Den Danny war e laanghärege Belsche Schéiferhond.
Hie war e wonnerschéine Mupp an eng ganz trei Séil.
Ech si mat him grouss ginn, ech ka mech an all denen Joeren net un 1 Dag erënneren, wou hien ugestréckt war.
Ni ass hie fortgelaf, hie war ëmmer beim Haus, huet opgepasst... Ech ka mech och net drun erënneren, hie jeemools aggressiv gesinn ze hunn!
Leider ass och fir hien am Alter den Dag komm, wou hien huet missen iwwer d'Reebou-Bréck goen. Et war den 28. Dezember 1986.
info@pet-psy-cafe.eu